Vrist Pumpelags vedtægter

(4.udgave - 2019)

Laget

§ 1

Stk. 1. Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses beslutning af den 31. aug. 2011 i henhold til vandløbsloven.

Stk. 3. Lagets formål er at beskytte de arealer, som fremgår af kortet i bilag 1 mod forhøjet grundvandsstand og overfladevand og derved sikre, at arealerne kan bruges til deres formål i henhold til bl.a. gældende kommune- og lokalplaner.

Anlægget

§ 2

Stk.1. Drænsystemets placering, herunder afvandingsgrøfter, rørledninger og pumpestationer fremgår af dokumenter, som den til enhver tid siddende bestyrelse lader udarbejde og sikrer opdateret.

Stk. 2. Ændringer af det samlede anlæg besluttes ved hvert års generalforsamling. Forslag til ændringer fremlægges af bestyrelsen, der også har ansvaret for indhentning af eventuelt nødvendige tilladelser efter gældende lovgivning.

Stk. 3. Beslutning om ændringer af det samlede anlæg, der er fremsat til generalforsamlingen, sker ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 4. Ethvert medlem af pumpelaget har ret til at se og få udleveret en elektronisk kopi af det kort, der viser placeringen af pumpelagets ledningsnet, pumpestationer m.m., lige som et sådant ajourført kort skal fremsendes til vandløbsmyndigheden efter enhver ændring af det tekniske anlæg.

Stk. 5. Kort visende placering af ledningsanlæg, pumpestationer m.m., samt oplysning om pumpernes tekniske detaljer kan gøres tilgængelig via pumpelagets eventuelle hjemmeside.

Stk. 6. Lagets bestyrelse opbevarer den til enhver tid gældende vedtægt sammen med gældende bilag.

Ethvert bidragspligtigt medlem har ret til at få; forevist den gældende vedtægt og bilag og få udleveret en elektronisk kopi af både gældende vedtægt og tilhørende bilag.

§ 3

Stk. 1. Alle selvstændigt vurderede ejendomme - undtagen de i stk. 3 og 4 nævnte undtagelser - som har arealer beliggende inden for afgrænsningen iht. bilag 1 skal betale et anlægsbidrag og driftsbidrag til laget.

Stk. 2. Kortet i bilag 1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om, hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale anlægsbidrag og driftsbidrag.

Stk. 3. Selvstændigt matrikulerede private fællesveje og udskilte offentlige vejarealer inden for afgrænsningen iht. bilag 1 skal ikke betale bidrag.

Stk. 4. Inden for afgrænsningen iht. bilag 1 er ejendomme, som i lokalplan eller deklaration er udlagt til friareal og dermed ikke kan bebygges, samt ejendomme og dele af samlede ejendomme som hverken er bebygget eller må bebygges, fritaget for at betale anlægs- og driftsbidrag.

Arealer som i lokalplan eller deklaration er udlagt til bebyggelse, og som må bebygges, når der er sket udstykning m.m. i henhold til godkendt bebyggelsesplan er ikke fritaget for at betale anlægs- og driftsbidrag.

Stk. 5. Opnås tilladelse til bebyggelse af et areal nævnt i stk. 4, hvorved der opstår en ny beboelses-, sommerhus- eller forretningsejendom betales både anlægsbidrag og driftsbidrag til laget jf. § 4.

§ 4

Stk. 1. Ved udstykning/arealoverførsel fra ejendomme inden for de i § 3 anførte områder, skal der betales anlægsbidrag og efterfølgende driftsbidrag for hver nyoprettet ejendom jf. bestemmelserne i § 3 og § 4, stk. 2.

Stk. 2. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år.

Stk. 3. Et bidrag svarer til én stemme.

Drift og vedligehold

§ 5

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for reparation og renholdelse af lagets drænsystem, pumpestationer og pumper.

Stk. 2. Bestyrelsen udnævner driftsansvarlige eller indgår kontrakt om driften af anlægget.

Stk. 3. Bestyrelsen, eller den bestyrelsen har bemyndiget hertil, er berettiget til nødvendig færdsel på alle berørte arealer i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Eventuelle større gravearbejder m.v. skal dog så vidt muligt varsles i forvejen.

§ 6

Stk. 1. Bestyrelsen kan fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for tilslutning af interne drænvandsledninger til lagets anlæg. Sådanne regler skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at evt. nedbrud og skader udbedres snarest muligt og uden unødigt ophold.

§ 7

Stk. 1. Ved oprensning skal fyld og grøde fra afvandingsgrøfter normalt anbringes mindst 1 meter fra grøftekant.

Stk. 2. Lodsejerne er forpligtede til at modtage oprenset fyld og grøde, såfremt der ikke er truffet bestemmelse om anden ordning.

Generalforsamlingen

§ 8

Stk. 1. Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af ejendomme med bidragspligt til laget. Hver ejer har 1 stemme, for hver bidragspligtig ejendom. En ejendom med flere ejere har 1 stemme.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Godkendelse af formandens beretning
• Aflæggelse af regnskab
• Godkendelse af regnskab
• Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg
• Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel over for hvert medlem på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

§ 9

Stk. 1. Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget. Ingen stemmeberettigede kan repræsentere mere end 5 fuldmagter.

Stk. 2. Beslutning om ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.

Stk. 3. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 10

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne målt som stemmer kræver det.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation. Vedtagelser af ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for.

Bestyrelsen

§ 11

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter, en 1. og en 2. suppleant, der hver vælges for et år ad gangen, samt en revisor og en revisorsuppleant, der tilsvarende vælges for et år ad gangen.

Stk. 2. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer.

Stk. 3. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgang af de 2 eller 3 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtrækning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg.

Stk. 4. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med et medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Stk. 2. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3. Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne.

Stk. 4. Bestyrelsen holder vandløbsmyndigheden orienteret om bestyrelsens sammensætning.

§ 13

Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden for bestyrelsen, hvori der fastsættes regler for bestyrelsens arbejde, rettigheder og pligter.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ligeledes regler for bestyrelsens aflønning i øvrigt.

§ 14

Stk. 1. Alle lagets bidragspligtige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Myndige medlemmer af ejers husstand kan vælges til bestyrelsen i stedet for ejer. Der kan kun opstilles og vælges en repræsentant for hver bidragspligtig ejendom til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet.

Stk. 2. Man kan i et år undslå sig for genvalg efter udløbet af hver tjenesteperiode.

Stk. 3. Ved varigt forfald for et bestyrelsesmedlem indtræder 1. og eventuelt 2. suppleant efter tur i bestyrelsen.

Midlertidig bestyrelse

§ 15

Stk. 1. Ved uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har bestyrelsen og disses suppleanter ret til at nedlægge deres hverv. De skal dog virke i tiden frem til en ny bestyrelse er valgt.

Stk. 2. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, har kommunalbestyrelsen ret til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af laget. Kommunalbestyrelsen udnævner den midlertidige formand og bestemmer, hvorledes den midlertidige bestyrelse skal aflønnes af laget.

Regnskab

§ 16

Stk. 1. Lagets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende afsluttet regnskab med statusopgørelse til revision.

Stk. 2. Revisor tilbagesender regnskabet med påtegning senest 31. marts samme år. Inden 1. august sender bestyrelsen regnskab og udgiftsbudget for det kommende år, samt status og beretning om den ordinære generalforsamling til vandløbsmyndigheden til endelig godkendelse.

§ 17

Stk. 1. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer vandløbsmyndigheden på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttende år beslutning om, hvor stort et bidrag, der skal opkræves hos de bidragspligtige medlemmer for det kommende regnskabsår.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden forestår opkrævning af medlemmernes bidrag via ejendomsskatteopkrævningen. De opkrævede bidrag udbetales til laget hhv. den 1. april og den 1. oktober.

Stk. 3. Vandløbsmyndighedens udgifter vedrørende laget i det forløbne halvår refunderes af laget efter regning, herunder udgiften til digitalisering af oversigtskort og den årlige opgørelse af bidragspligtige arealer, som afholdes af laget.

Stk. 4. Opkrævning af medlemmernes bidrag til laget har samme fortrinsret som kommunale skatter på fast ejendom., jf. Vandløbslovens § 65.

Tegningsregler og hæftelse

§ 18

Stk. 1. Vrist Pumpelag tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved køb/salg/pantsætning/rådighedsindskrænkninger af/vedrørende fast ejendom tegnes Vrist Pumpelag af formanden sammen med mindst 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Der påhviler ikke pumpelagets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler pumpelaget.

§ 19

Stk. 1. Lån kan kun optages med vandløbsmyndighedens godkendelse.

Lagets ophævelse

§ 20

Stk. 1. Generalforsamlingen, eller en midlertidig bestyrelse valgt af vandløbsmyndigheden, kan træffe beslutning om lagets ophævelse.

Stk. 2 En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen, jf. Vandløbslovens § 40, henholdsvis § 44.

Stk. 3. Vandløbsmyndigheden fastlægger de fremtidige afvandingsforhold inden for lagets område. Når disse forhold er sikrede, og laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser, ophæves laget.

Stk. 4. Bestyrelsen gennemfører likvidationen. Medlemmerne hæfter i forhold til deres partsantal for alle lagets forpligtelser.

Stk. 5. Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages til Naturstyrelsen efter reglerne i Vandløbsloven.

Tinglysning

§ 21

Stk. 1. Vandløbsmyndigheden sørger for, at denne vedtægt og kort (bilag 1) visende pumpelagets afgrænsning tinglyses som servitut på alle ejendomme inden for det i § 1, stk. 3 anførte område.

Stk. 2. Udgiften til tinglysning afholdes af laget.

Stk. 3. Lagets bestyrelse og vandløbsmyndigheden er påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder.

Stk. 4. I tilfælde af lagets ophævelse skal noteringen i tingbogen slettes på begæring af vandløbsmyndigheden.

Vedtægten er oprettet i henhold til Vandløbsloven § 39 (lovbekendtgørelse nr. 927 af 24.09.2009) med tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (bekendtgørelse nr. 1436 af 11.12.2007).

Nedenstående beskriver ændringer og følgende godkendelser i vedtægterne:

Den oprindelige vedtægt er besluttet godkendt på den stiftende generalforsamling på Harboøre Centret den 23. nov. 2011.

  • Vedtægten er efterfølgende ændret ved beslutning på den ordinære generalforsamling den 21. april 2012
  • og derefter vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012 jf. vedtægtens § 9 og 10.
  • Vedtægten er efterfølgende i henhold til vedtægtens § 19, stk. 2 godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse på møde den 28. november 2012.
  • Vedtægten er igen ændret på den ordinære generalforsamling den 5. april 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den 22.april 2014, og endelig godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse på møde den 28. maj 2014.
  • Den her foreliggende vedtægt er besluttet godkendt på den ordinære generalforsamling den 13. april 2019.
  • og efterfølgende vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2019.
  • Vedtægten er efterfølgende i henhold til vedtægtens § 20, stk. 2 godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse på møde den 27. august 2019.