VRIST PUMPELAG


Denne side er sidst opdateret den
25.03.2021
Besøgstæller
Kontakt webmaster

Kommentarer, "ris" og "ros" fra medlemmerne

Indlæggene er listet i orden efter dato med det nyeste øverst på siden.

Den 2.11.2014 skrev Carsten Nøkleby, Charlottevej 12:

Til Bendt Bjergaard
Har netop modtaget nyhedsbrev nr. 19 og er mere en chokeret.
Har aldrig i de 13 år, vi har haft sommerhus på Charlottevej oplevet noget lignende - selv om storme og vejr har været værre.
Har et billede af, at det gamle drænsystem er ødelagt og dermed ikke kan fjerne vandet. Årsagen til ødelæggelsen kan være den nye installation af kloak og dræn.
Finder det ikke passende at sammenligne med problemerne med Gudenåen i Midtjylland. De to områder kan ikke sammenlignes.
Vil derfor gerne have en redegørelse fra Pumpelaget, Lemvig Vand og Spildevand samt den hyrede entreprenør.
Der bør indkaldes til et møde for alle medlemmer hurtigst muligt for at gennemgå redegørelsen. Der kan jo blive tale om et erstatningsansvar over for de husejere der er blevet berørt af situationen.
Forventer at du varetager husejernes interesse.

Med venlig hilsen
Carsten NøklebyDer er svaret således:

Til Carsten Nøkleby
Jeg vil hermed gerne bekræfte modtagelsen af din mail af 21. jan. 2015.
Du beskriver, at du aldrig har oplevet noget lignende i de 13 år, du har haft sommerhus på Charlottevej - selv om storme og vejr har været værre.
I forbindelse med det voldsomme vejr var jeg selv i Vrist, og jeg har bl.a. talt med personer ved Sylphidevej, som kender til forholdene gennem mere end 25 år. De har oplyst, at de ikke har oplevet noget lignende, hvad angår problemer med vand. Jeg tillader mig at antage, at de trods alt er bedre kendt med forholdene på stedet, idet de har fast bopæl på Sylphidevej, og vel er nogle af dem, der har været værst ramt af oversvømmelser.
Det skal bemærkes, at der i dette område intet er foretaget med ny kloakering og dræning på nuværende tidspunkt.

Årsagen til oversvømmelser i dette område skyldes således ene og alene, at der gennem meget lang tid har været stærk blæst fra vest og dermed en høj grundvandstand; at den kraftige blæst blev afløst eller suppleret med storm - til tider med vindstød af orkanstyrke og et deraf øget pres fra Vesterhavet samt slutteligt, at der har været tale om rimeligt store nedbørsmængder.

Det er korrekt, at det gamle drænsystem ikke længere er fungerende i Charlottevej. Til gengæld er der etableret nyt drænsystem i henhold til det projekt der har været kendt af alle siden november 2012 (i hvert fald dem, der ønskede at kende til det). Projekttegninger har været tilgængelige via pumpelagets hjemmeside.
Du anfører endvidere, at du ikke finder det passende at angive problemerne i Midtjylland som værende tilsvarende pga. Gudeåen, og at de to områder kan ikke sammenlignes.

Jeg er ganske enig i, at områderne ikke kan sammenlignes, hvilket heller aldrig har været min hensigt. Jeg har blot oplyst, at der - underforstået - var tilsvarende store problemer med oversvømmelser andre steder også.
Med udsendelse af nyhedsmails er det selvfølgelig også let at blive misforstået. Det var jo også lettere helt at undlade dette.

Vi er i øjeblikket ved at forsøge at danne os et overblik over, hvorledes pumpelagets ledningsanlæg har fungeret under stormene og det stærkt forhøjede grundvandsspejl.
Vi kan konstatere, at vandet er sænket endog meget hurtigt i de områder, der er drænet med nye dræn, mens der tilsyneladende ikke er sket en tilsvarende sænkning i områderne ved Sylphidevej, hvor der ikke er drænet.
Når vi har en mere konkret viden om, hvad der er sket; om der eventuelt har været tale om en tilstoppet ledning m.m., vil jeg gerne sende supplerende oplysninger.

Hvornår vi har disse supplerende oplysninger, der er relevante for at belyse sagen nærmere, ved jeg ikke nu.
Ønsker du en egentlig redegørelse fra Lemvig Vand og Spildevand A/S, eller fra entreprenøren Vejlby Kloakservice, vil jeg foreslå, at du selv retter henvendelse til dem.

Jeg forventer ikke, at der af Vrist Pumpelags bestyrelse indkaldes til et medlemsmøde.
Der er netop udsendt indbydelser til ordinær generalforsamling lørdag den 28. marts 2015, hvor det vil være naturligt, at de ekstreme forhold drøftes.

Det har været naturligt for bestyrelsen at arbejde for det samlede pumpelags interesser, og dermed selvfølgelig også for medlemmernes interesse.
Som afslutning vil jeg tillade mig at henvise til, at situationen med oversvømmelser i forbindelse med stormene "Dagmar" og "Egon", vist svarer meget godt til den situation, der var gældende i bl.a. 2008.

(Her var vist to fotos af Fourmivej i 2008 og i 2015, og med bemærkningen: Det fremgår vist tydeligt, at vandstanden på trods af de voldsomme oversvømmelser, trods alt er mindre end i 2008, hvor de gamle dræn var intakte).

Jeg er umiddelbart af den opfattelse, at de forhold, vi har været vidne til omkring den 11.-13. jan. 2015, intet har at gøre med, at de gamle dræn er ødelagt, og at nye dræn er etableret men, at der alene har været tale om helt ekstreme vejr- og grundvandsforhold, og at vores nye drænsystem endnu ikke er, eller har været i almindelig drift og, at det endnu ikke er driftsoptimeret.

I henhold til pumpelagets aftale med Lemvig Vand og Spildevand, er det Lemvig Vand og Spildevand A/S, der forestår driften af drænanlægget frem til udgangen af 2015, hvorefter driften efter planen overgår til Vrist Pumpelag.
I bestyrelsen søger vi til stadighed - og efter bedste evne - at medvirke til at opnå resultater, der er til gavn for hele området og medvirke til, at vi får et godt resultat med et drænsystem, der fungerer. Så målet om, at der ikke skal stå blank vand på terræn forhåbentlig opnås, når anlægget er færdig og driftsoptimeret.

Jeg kan desuden oplyse, at oversvømmelser i området, som omfattes af Vrist Pumpelag, var mere voldsomme og meget mere længerevarende i 2006.

Om de gamle dræn kan oplyses, at der har været dræn i Ibsensvej, Hermodsvej og Slettevej, men f.eks. ikke i Charlottevej, som nu er drænet.
Selv om du som anført ikke har oplevet noget lignende i de 13 år, du har haft sommerhus, mener jeg, at alene de her viste fotos klart dokumenterer, at lignende forhold har været gældende flere gange tidligere.

Det er da også de oplysninger, jeg har fra personer, der har boet i området længe, eller som endog er vokset op i området ved Vrist og Vejlby.

Det drejer sig måske blot om at være på stedet, når forholdene er som tilfældet var den 11.-13. jan. 2015. (Her var indsat et foto af store oversvømmede arealer).

Når forholdene er problematiske, er det ikke kun i de mest kystnære områder, så står store dele af området ved Vejlby og Vrist under vand, som her i 2006.

På grund af ferie kan du tidligst forvente et forhåbentlig uddybende svar ultimo februar 2015.

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag


Der er den 16.02.2015 fremsendt supplerende oplysninger til Carsten Nøkleby, lige som der er fremsendt kopi af Orbicons redegørelse af 12.02.2015.


Den 2.11.2014 skrev Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41:

Til bestyrelsen for Vrist Pumpelag.
I henhold til jeres nyhedsmail nr. 17 vil vi gerne bede om jeres hjælp.
Vi vil gerne høre, om I har kendskab til de erstatningssager mellem LVS og grundejere, som I nævner, der er ved at være afsluttet. Ved I hvad der er givet erstatning for og hvor meget det lyder på.
Som I jo er bekendt med, er der på vores matrikel Gloryvej 39 opsat en drænpumpe tilhørende Vrist Pumpelag.
Den var ikke planlagt fra starten af, og vi er ikke blevet informeret om det på forhånd.

D. 4/10 skrev Bendt Bjergaard dette til os:
Det er pumpelagets opfattelse, at pumpestationen er lovlig etableret, og at dette er sket med tilladelse fra Lemvig kommune, der som vejmyndighed for de private fællesveje, har kompetence til at meddele tilladelse til sådanne tekniske anlæg i øvrigt jvf. Lov om private fællesveje.

Da vi går ud fra, at Vrist Pumpelag har stor interesse i at være sikker på, at drænpumpen er lovlig, vil vi gerne bede jer om at fremskaffe dokumentation på dette og sende det til os. Vi vil gerne vide, hvornår der er givet tilladelse til den, samt begrundelsen for, at den ikke i stedet kunne placeres et andet sted, f.eks på arealet nær stationen. Det har nemlig ikke været muligt for os at få trods gentagne henvendelser til LVS.

I skriver også, at etape 7 er ved at blive planlagt, og at det skal sikres, at både kloakledninger og drænledninger femover ligger på arealer, der er udlagt som fælles vej. Hvor meget ved I om dette indtil nu? For hvis man ser på pumpelagets hjemmeside under kloakering (tegning 23), så er det meningen, at der skal graves mellem private grunde på Gloryvej 31, 35, 43 og 45. Dette blev besluttet, da der jo blev lavet styret underboring forbi Gloryvej 39 og 41. Skal der således ikke graves på de nævnte grunde, og hvor skal der så graves og drænes i stedet. Da vi jo sidste år har haft en del problemer med LVS omkring det arbejde, der er udført, vil vi jo gerne være på forkant med planerne i næste etape, så der ikke opstår problemer igen.

Venlig hilsen
Susanne og Jørgen LauridsenDer er svaret således:

Til Susanne og Jørgen Lauridsen.
I har i mail af 2. nov. 2014 rejst nogle spørgsmål til Vrist Pumpelag angående bl.a. erstatninger til diverse grundejere m.m.
I nyhedsmail nr. 17 anførte vi:
"Vi håber på, at der snarest kan ske en afslutning på de sager, der omhandler afståelse af jord til diverse pumpestationer og, at erstatningsspørgsmål mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S og grundejerne kan afsluttes til alles tilfredshed. Det gælder selvfølgelig også for de grundejere, der har - eller har haft - en midlertidig vej placeret over sin grund".

Vi har ikke endnu kendskab til hvilke konkrete aftaler om erstatning, der er indgået mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S og den enkelte grundejer.
Vi ved dog, at der et par steder er aftalt, at en grundejer - som kompensation for at få etableret kloakledning og drænledning nedlagt over sin ejendom, at disse ledninger sikres ved tinglyst deklaration og, at der over ejendommen har været etableret midlertidig vejforbindelse med en hel del trafik gennem ca. 1 år med forholdsvis store gener, har fået betalt den nye stikledning fra lodsejerbrønden og frem til trixtanken, samt den nødvendige sammenkobling af eksisterende og ny stikledninger i forbindelse med sløjfning af trixtanken.
Hvor meget det beløber sig til ved den enkelte ejendom, kender vi ikke til, men et gæt er måske beløb i størrelsesordenen 3.000 kr. til 10.000/15.000 kr. - alt afhængig af længden på ny stikledning og de arbejder, der har været, forbundet med sammenkoblingen mellem nyt og gammelt anlæg.
Andre steder er der måske kun tale om mere beskedne erstatningsbeløb. Nogle steder er der købt få kvadratmeter fra en grund til brug for etablering af en pumpestation. Enkelte steder har Ejerlaget Sletten afgivet lidt jord til Lemvig Vand og Spildevand mod en mindre godtgørelse.
Angående placering af drænpumpestation ved Gloryvej kan vi oplyse følgende:
Det er korrekt, at pumpestationen, som nu er placeret på hjørnet af Gloryvej ved jeres ejendom, ikke oprindeligt var tænkt placeret der. Vrist Pumpelag har af Lemvig Vand og Spildevand A/S og Orbicon som rådgivende ingeniørfirma fået forelagt et forslag til den nuværende placering, da der var visse problemer med at gennemføre projektet som oprindelig planlagt.
Pumpelaget har uden videre accepteret dette forslag, da ændringen ikke ville betyde merudgifter for Vrist Pumpelag.
Det Lemvig Vand og Spildevand A/S, der sikrer en korrekt gennemførelse af hele projektet dvs. både spildevandsdelen og drændelen, idet det er dem, der har udbudt det samlede arbejde og indgået en samlet kontrakt med entreprenøren. Det er derfor dem, der sammen med Orbicon som rådgiver, er ansvarlig for, at nødvendige tilladelser er indhentet fra Lemvig kommune. Tilsynet med at givne tilladelser og eventuelt stillede vilkår overholdes påhviler derimod Lemvig kommune for så vidt angår opgravninger i private fællesveje.
Den nævnte pumpestation kunne muligvis være placeret andre steder, men ville så måske have krævet en større dybde eller, at flere ledningsstrækninger (både kloak- og drænledninger) skulle lægges dybere eller med et helt andet ledningsfald. Det er ikke forhold, der været genstand for større overvejelser i Vrist Pumpelag.

Omkring etape 7 har vi bl.a. oplyst:
"Etape 7 omfatter de arbejder, der er planlagt til at skulle udføres i 2015. Det drejer sig bl.a. om Sylphidevej, Crownvej, dele af Gloryvej og Themisvej m.m. I dette område er det konstateret, at de veje, der findes i marken, ikke svarer til de arealer, der er udlagt som vejarealer på matrikelkortet.
Det giver nogle problemer, der skal løses snarest, så det sikres, at både kloakledninger og drænledninger fremover ligger på arealer, der er udlagt som fælles vej".
Det, der her er påpeget, er, at der er uoverensstemmelser mellem placeringen af de eksisterende veje og matrikelkortet. Lægges ledningerne således i de nuværende vejforløb, ville det betyde, at ledningerne nogle steder ville komme til at ligge på private arealer, og ikke på arealer, der er udlagt som private fællesveje.
Man ønsker så vidt muligt, at ledningsanlæggene ligger i de arealer, der er udlagt som private fællesveje. På denne måde sikres, at man ikke generer grundejere ved at skulle grave over private grundarealer, og at man ikke skal sikre ledningsanlæg ved tinglysning lige som der heller ikke skal betales erstatning for nedgravning af ledninger. En placering af ledninger i arealer, der i matriklen er udlagt til private fællesveje, er dog ikke altid teknisk set hensigtsmæssigt eller økonomisk forsvarligt.
Som det fremgår af tegning nr. 23, rettet den 28.08.2013, påregnes der for nuværende etableret både kloak- og drænledninger over private grunde ved bl.a. Gloryvej 31 og 35. Om dette fastholdes, når der måske er sket nye ændringer af vejforløb mv. som følge af eventuelle lukninger af baneoverkørsler, må tiden vise.
Der er også i andre sammenhænge etableret ledninger over private grunde. Det er typisk sket ved frivillige aftaler mellem Lemvig Vand og Spildevand og de berørte grundejere. Sådanne ledninger sikres ved en tinglyst deklaration på de berørte grunde. Kan der ikke opnås frivillige aftaler, har Lemvig Vand og Spildevand mulighed for at gennemføre en ekspropriation efter den til enhver tid gældende lovgivning.
For så vidt angår spørgsmål om diverse tilladelser fra Lemvig kommune som vejmyndighed, vil jeg foreslå, at I selv retter henvendelse til Lemvig kommune.
I kan her henvise til "Lov om offentlighed i forvaltningen", Lov nr. 606 af 12/06/2013, og bede om aktindsigt i spørgsmål omkring udstedelse af gravetilladelser på de private fællesveje i området ved Vrist. På denne måde sikres, at I får de relevante oplysninger direkte fra den ansvarlige myndighed.
Jeg håber, at Vrist Pumpelag hermed har besvaret de af jer rejste spørgsmål.

Til orientering oplyses, at kopi af denne mail samtidig er tilsendt:
· Lemvig Vand og Spildevand A/S
· Orbicon, att: Mikael Huber
· Vejlby Kloakservice ved Jens Kristian Abildtrup
· Lemvig kommune
· Den samlede bestyrelse i Vrist Pumpelag

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard
Formand for Vrist PumpelagDen 2.10.2014 skrev Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41:

Til bestyrelsen for Vrist Pumpelag.
Vi vil lige høre om, I er bekendt med at Lemvig Vand og Spildevand uden tilladelse har opsat en grundvandspumpe tilhørende Vrist Pumpelag på vores privat grund. Den er placeret i vejarealet, som vi ejer, og den stikker ca. 70 cm op, og det tilhørerede elskab er ca. 1,60 cm høj. Vi vil gerne høre, hvad I ager at foretage jer vedrørende dette.
D. 11/6 var I endvidere behjælpelig med at udsende Tilfredshedserklæring for etape 5, som vi skulle returnere, hvis vi ikke var tilfredse. Vi har returneret det med en del punkter, der ikke var i orden. Vi har dog intet hørt. Er det noget I også følger op på. Hvis ikke, hvorfor bruger I så tid på det.

Venlig hilsen Susanne og Jørgen LauridsenDer er svaret således:

Tak for jeres mail angående spørgsmål omkring etablering af en pumpebrønd m.m. ved Gloryvej.
Vrist Pumpelag er naturligvis bekendt med, at der er etableret en drænpumpestation i det areal, der i matriklen er udlagt som privat fælles vej.
Det er pumpelagets opfattelse, at pumpestationen er lovlig etableret, og at dette er sket med tilladelse fra Lemvig kommune, der som vejmyndighed for de private fællesveje, har kompetence til at meddele tilladelse til sådanne tekniske anlæg, i øvrigt jvf. Lov om private fællesveje.
Vi er desuden bekendt med, at der verserer en sag mellem jer som ejere af Gloryvej 39 og 41 og Lemvig Vand og Spildevand A/S.
Med henvisning til ovennævnte agter bestyrelsen for Vrist pumpelag ikke at foretage sig noget i sagen.
Det er korrekt, at bestyrelsen i Vrist Pumpelag, har været behjælpelig med udsendelse af tilfredshedserklæringer til grundejerne inden for etape 5. Tilfredshedserklæringerne skulle returneres til entreprenøren med bemærkninger om forhold, man - som grundejer - eventuelt ikke var helt tilfredse med, og alene med forhold, der vedrørte de private grundarealer.
Såfremt jeres klagepunkter ikke er besvaret, må vi henvise til entreprenørfirmaet Vejlby Kloakservice, eller eventuelt Lemvig Vand og Spildevand A/S. Det er således forhold, der ligger uden for Vrist Pumpelags kompetenceområde, og er derfor heller ikke noget vi som pumpelag, hverken er bekendt med eller følger op på.
Vi har alene forsøgt at være behjælpelig med at sikre en så gnidningsløs kommunikation mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S, entreprenørfirmaet Vejlby Kloakservice og grundejerne som muligt, og forhåbentlig til fælles bedste. Vi vil selvfølgelig også fremover søge at medvirke til, at det samlede projekt gennemføres så hensigtsmæssigt som muligt og til gavn for fællesskabet.

Med venlig hilsen
Bendt BjergaardDen 27.02.2013 skrev Bodil Juul Eriksen, Crownvej 11, Vrist:

Til formanden
I den udsendte dagsorden til generalforsamling den 13. april 2013 under punktet indkomne forslag foreslås, at honoraret til formand og næstformand forhøjes med kr. 5000 om året.
Er det kr. 5000 til hver?
Hvor meget får formanden og næstformanden hver på nuværende tidspunkt?
Det er måske ikke frivilligt arbejde?
Det er i orden, der ydes en form for godtgørelse for telefon, it, andre administrative udgifter og kørsel.
Med hensyn til frokost før generalforsamlinger og andre møder for sommerhusejerne er min holding den, at det ikke skal betales af Pumpelaget. Derimod kunne der serveres kaffe/te og brød, kage under selve mødet. Jeg bor selv 128 km fra mit sommerhus, men kan godt spise en medbragt madpakke.

Venlig hilsen
Bodil Juul Eriksen
Crownvej 11, VristDer er svaret således:

Til dine spørgsmål kan jeg oplyse følgende.
Generalforsamlingen godkendte sidste år, at formanden får 15.000 kr. årligt og næstformanden 10.000 kr. (begge naturligvis skattepligtige). Forslaget, der er til behandling på generalforsamlingen indebærer, at disse beløb forhøjes med 5.000 kr. til hver, såfremt det vedtages.
Man kan måske diskutere, om der er tale om frivilligt arbejde. I henhold til de gældende vedtægter, kan man ikke undslå sig valg til bestyrelsen, såfremt man vælges til dette. Jeg tillader mig at henvise til vedtægterne.
Jeg antager dog, at jeg som en selvfølge kan nægte genvalg, og at generalforsamlingen så blot vælger en anden person, der er villig til at lægge et stykke arbejde i dette. Men jeg forventer også, at en ny formand skal have et vederlag af en eller anden størrelse.
Der er efter min egen opfattelse ydet et meget stort stykke arbejde for at søge sikret, at vi i pumpelaget får et godt og ikke mindst økonomisk godt resultat. Jeg har således deltaget i et stort antal møder hele året igennem, lige som jeg i øvrigt har brugt rigtig mange timer hjemme på arbejdet.
Det er også min opfattelse, at jeg blandt andet har været med til at sikre, at betingelser for at afgive tilbud er blevet ændret i forhold til de bestemmelser, der bl.a. var gældende da arbejdet i Vejlby blev udbudt i licitation. Det betyder, at man i Vejlby har måttet betale mellem det dobbelte og op til 3½ gange så meget for de samme arbejder, som vi nu skal betale. Tilsvarende har vi bl.a. sikret, at vi nu ikke som oprindelig bestemt af Lemvig kommune, skal betale garantiprovision til kommunen i forbindelse med optagelse af kommunegaranterede lån.
Det kan desuden oplyses, at det forventes, at repræsentanter for bestyrelsen skal deltage i byggemøder hver 14. dag fra 14. marts 2013 og året ud, idet pumpelaget jo er bygherre på hele drænprojektet, og selvfølgelig derfor har en interesse at varetage. Der er trods alt tale om betydelige investeringer for pumpelaget. Dette indebærer reelt, at man som repræsentant for bestyrelsen nærmest må reservere en dag hver 14. dag til dette.
Men finder man på generalforsamlingen, at der er andre, der kan og vil gøre en tilsvarende indsats og bruge de samme timer, som jeg har gjort, stiller jeg gerne mit mandat til rådighed - og jeg tror, at det samme er tilfældet for næstformanden.
Endvidere kan jeg oplyse, at det er mit forslag, at vederlaget til både formand og næstformand nedsættes igen, når arbejdet med etablering af de ca. 11.000 m. drænledninger, der nu skal laves, er afsluttet, og man overgår til almindelig drift af pumpelaget. Dette vil senere fremgå af et langtidsbudget, som der pt. arbejdes på.
Med hensyn til spørgsmål om spisning før generalforsamlingen kan jeg oplyse, at dette er besluttet af generalforsamlingen i 2012 og således ikke er bestemt af hverken bestyrelsen eller undertegnede. Med indbydelsen til at deltage i frokosten gennemfører bestyrelsen således blot den beslutning generalforsamlingen traf sidste år.
Selv om det i princippet ikke vedrører Vrist Pumpelag, vil jeg dog gerne oplyse dig om, at man i Vejlby Pumpelag har vedtaget nedenstående, som er en kopi fra deres hjemmeside.
Vederlag/godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer (se evt. deres hjemmeside via dette link).

Til formanden udbetales, efter bestyrelsen afgørelse, et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag, af fordelingen fra de nuværende 75.000 kr. årligt.
(Mulig fordelingsnøgle: Formand kr. 30.000. Næstformand kr. 10.000. Kasser kr. 15.000. og kr. 5000 til hver mening bestyrelsesmedlem).
Dette vederlag dækker også alle udgifter til telefon og IT.
Til næstformanden udbetales et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag på 10.000 kr.
Til øvrige medlemmer af bestyrelsen ydes ingen vederlag men en årlig skattefri godtgørelse for brug af telefon og internet på kr. 2.000 kr.

Her har man således et samlet vederlag på 75.000 kr. årligt mod det samlede vederlag i Vrist pumpelag på 25.000 kr. årligt - begge dele for 2012.
Hertil kommer så udgifter til telefon og it med på henholdsvis 6.000 i Vrist mod min. 8.000 kr. i Vejlby, da de her er 7 bestyrelsesmedlemmer (5 i Vrist).

Med venlig hilsen
Bendt BjergaardDen 30.11.2012 skrev Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41:

Til bestyrelsen i Vrist pumpelag
Vi kan af nyhedsbrevet se, at der er mulighed for at få en drænbrønd på egen grund, så drænledninger på egen grund kan tilsluttes systemet. Denne brønd skal man selv betale for.
Vi vil i den forbindelse gerne høre, hvor meget man skal betale for at få vandet pumpet væk via det fælles anlæg. Det vil jo koste pumpelaget noget både i strøm og slitage på pumper m.m. Og denne udgift skal andre grundejere vel ikke være med til at afholde. Det er jo ikke alle sommerhuse, der har problemer med grundvandet, og disse sommerhuse skal ikke betale for andre.
Vedrørende mødet omkring kloakering så er vi meget utilfredse med, at datoen ikke er fastsat for lang tid tiden, så man har haft mulighed for at planlægge det, så man kan deltage. Vi har et stort ønske om at deltage, men kan ikke d. 2/2 pga arbejde. Havde vi fået datoen at vide for en måned siden, havde vi haft mulighed for at planlægge det, så vi havde fri.

Venlig hilsen Susanne og Jørgen LauridsenDer er svaret således:

I har den 30. nov. 2012 reageret på pumpelagets udsendte nyhedsmail nr. 3.
I har i den forbindelse rejst spørgsmål om den enkelte grundejers betaling til el og slidtage på pumper for afledning via dræn etableret på egen grund, idet I ikke finder at andre grundejere skal betale til dette.
Af vedtægtens §6, stk. 2. fremgår:
"Bestyrelsen kan fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for tilslutning af interne drænvandsledninger til lagets anlæg. Sådanne regler skal godkendes af generalforsamlingen."
I den fremsendte nyhedsmail er der henvist til de af generalforsamlingen allerede vedtagne regler. Der er ikke fastsat bestemmelser om, at de grundejere, der vælger at lade etablere dræn på egen grund, skal betale et ekstra bidrag til drift af Vrist Pumpelag. Bestyrelsen har heller ikke til hensigt at fremsætte forslag om dette.

Pumpelaget er netop etableret med henblik på at få afledt overfladevand samt i en eller anden udstrækning også grundvand, så området bl.a. ikke lider under for høj vandstand / vand på terræn.

Der etableres nu dræn alle steder, hvor der kloakeres. Tætheden af drænene har indflydelse på, hvor hurtigt f.eks. overfladevand vil blive afledt, mere end det har indflydelse på driftsomkostningerne. Mængden af overfladevand der afledes via drænene ændres jo ikke nævneværdigt, uanset om der er dræn på den enkelte grund eller ej.
Der vil være forskel på, hvor tæt drænene ligger inden for pumpelagets grænser. Bestyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt, at de enkelte medlemmer har mulighed for at få drænet på egen grund, såfremt man ønsker dette, bl.a. fordi tætheden af de dræn pumpelaget etablerer, måske ikke helt tilgodeser den enkelte grundejers behov.

Med de regler, der er fastsat, er der valgt en solidarisk ordning, hvorfor man også helt kan glemme, at alt skal opgøres efter "millimeterretfærdighed" (hvis noget sådant findes).
Ved Jeres to grunde på Gloryvej 39 og 41 etableres der for pumpelagets regning drænledninger på 2 sider af hver grund. Skal I så betale dobbelt bidrag i forhold til den ejer, hvor der kun etableres dræn langs den ene side af grunden???

I har desuden oplyst, at I er meget utilfredse med, at datoen for det annoncerede orienteringsmøde ikke er oplyst for længst. Vi har i pumpelaget blot oplyst om dette møde, idet det ikke er pumpelaget, der indbyder til mødet, lige som det heller ikke er pumpelaget, der fastsætter datoen. Bestyrelsen har blot oplyst datoen straks man har kendt denne, hvorfor kritikken er forfejlet.
Mødet afholdes af Lemvig Vand og Spildevand A/S i et forsøg på at orientere bedst muligt om det, der skal foregå, og der er ikke tale om et møde, som de efter lovgivningen, er forpligtet til at afholde.

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard
Formand for Vrist PumpelagDen 7.04.2012 skrev Jørgen Bastholm, Hvilehjemsvej 30:

Forslag til ændring af vedtægten for Vrist Pumpelag.

Pumpelagsbidragets størrelse:
Det forslåes, at bidragets størrelse sættes lig størrelsen i Vejlby Pumpelag.
Ved forespørgsel på ejendom i Vejlby ses af E-skat opgørelsen at bidraget for 2012 er kr. 150,- pr. ejendom.
Det bør ikke være et mål at skabe en millionformue i foreningen - da det altid vil tendere mod misbrug. (kørselsgodtgørelse, frimærker, bestyrelseshonorarer, kontormaskiner, mobiltelefoner o.s.v.).

Beregning af pumpelagsbidrag:
I lighed med beregning af ejendomsskat afregnes pumpelagsbidraget efter ejendommens antal kvadrameter.
Da Pumpelagets formål er at aflede regnvand (subsidiært sivevand) er det eneste retfærdige at beregne pr. kvadratmeter.
Såfremt nuværende vedtægt fastholdes betyder det, at de små 1200 m2 grunde betaler for de store grunde. Der er eksempler på, at en 6000 m2 grund får betalt 80 % af sit bidrag af de mindre grunde.
Uretfærdigt.

Med venlig hilsen
Jørgen Bastholm, Marstalsvejen 31, 5960 Marstal, Sommerhus adr. Hvilehjemsvej 30, Vrist


Forslagene behandles på generalforsamlingen den 21. april 2012.


Den 4.02.2012 skrev Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41:

Hej Bendt
Vi er bekendt med ordlyden i §9, men vi læser det sådan, at til en ekstra ordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages, hvis blot 2/3 af de fremmødte (incl. evt fuldmagter) stemmer for. Det må være det, der ligger i ordlyden: "Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation".
Til en evt. ny ekstraordinær generalforsamling møder der jo nok heller ikke mange op, og så er vi jo lige vidt.
Venlig hilsen - Susanne og JørgenDer er svaret således:

Til Susanne og Jørgen Lauridsen
Jeg er desværre ikke enig med Jer i dette.
Ændringer i vedtægten kræver, at mindst 2/3 af alle medlemmer møder op, og at mindst 2/3 af dem stemmer for et ændringsforslag, i øvrigt jf. §9, stk.2.
Er det ikke tilfældet, skal der jf. §9, stk.3 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling er jf. §10, stk. 3 beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation. Dog forudsætter det, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring (møder der kun 5 medlemmer op, skal mindst de 3 stemme for, og forslaget er dermed vedtaget), men I er selvfølgelig velkommen til at rejse spørgsmålet i forbindelse med en kommende ekstraordinær generalforsamling, der ventes afholdt umiddelbart (f.eks. et kvarter) inden den ordinære generalforsamling den 21. april 2012.

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard NielsenDen 3.02.2012 skrev Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41:

Til Bendt Bjergaard Nielsen
Vi har på hjemmesiden læst følgende:
"Der var ekstraordinær generalforsamling den 30. jan. 2012, hvor der bl.a. blev behandlet forslag til vedtægtsændring. Det fremlagte forslag blev enstemmigt vedtaget, men der var ikke mødt tilstrækkeligt med medlemmer til at ændringen kunne vedtages med mindst 2/3 af alle medlemmer. Forslaget skal derfor behandles endnu en gang."

Som vi læser § 10, så bør vedtægtsændringen være gyldig nu. Denne § blev jo netop lavet, da det ellers ville være nærmest umuligt at få en vedtægtsændring igennem.

§10 Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne målt som stemmer kræver det.
Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation. Vedtagelser af ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for.

Venlig hilsen
Susanne og Jørgen Lauridsen Gloryvej 39 og 41Der er svaret således:

Til Susanne og Jørgen Lauridsen.
I har læst §10 korrekt, men jeg må meddele jer, at der i § 9 er fastlagt følgende:
"§9. Stk. 2. Beslutning om ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget".

Da der er tale om en vedtægtsændring, og da vi er 466 medlemmer, er det ensbetydende med
- at der skulle være mødt mindst 311 personer op til den ekstraordinære generalforsamling
- og af disse skulle mindst 207 have stemt for forslaget til ændring.

Det er derfor min opfattelse, at der som besluttet, skal afholdes endnu en afstemning for, at vedtægtsændringen er vedtaget lovligt og gældende fremover, idet der kun var mødt ca. 25 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bendt Bjergaard NielsenDen 29.01.2012 skrev Kathe Adsersen og Johannes Jensen, Themisvej 2D:

Da vi desværre ikke kan møde op til generalforsamlingen i morgen aften, tillader vi os hermed at skrive til dig.
Det drejer sig om §3, stk. 3: "Friarealer større end 1200 m2 tæller som en ejendom".
Vil det sige, at vores grund, som er på 3296 m2, iflg. dette punkt skal betale 2 x pumpebidrag og 2 x udgifter til nye stikledninger? - der er kun 1 sommerhus placeret på grunden, og der er kun tale om et matr. nr. Det kan ikke være rigtigt, at fordi vores grund er udstykket i 70'erne, hvor man lavede større grunde, end de nuværende 1200 m2, at vi skal straffes økonomisk.
Hvis så, finder vi det stærkt kritisabelt, at man på den måde fordobler en sommerhusejers udgifter til dette.
Hvor er der lovhjemmel til at dele et matr. nr op i flere grunde?
Må vi høre svar fra dig - det kan evt. bringes op på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Kathe Adsersen/Johannes Jensen Themisvej 2D (matrikel 97K)


Der er bl.a. svaret, at der kun skal betales et bidrag pr. ejendom/grund uanset grundens størrelse.


Den 17.01.2012 skrev Susanne og Jørgen Lauridsen, Gloryvej 39 og 41:

Til bestyrelsen i Vrist Pumpelag
Vi har modtaget indkaldelsen til ekstra ordinære generalforsamling.
Vi kan godt se det fornuftige i ændringen i §3, det er bare en skam, at det ikke blev fremsat i første omgang.
I vedtægterne står der i §13, at Generalforsamlingen vedtager reglerne for bestyrelsens aflønning, der må derfor mangle et punkt i dagsordenen d. 30/1 2012, nemlig godkendelse af honoraraftalen.
Til den stiftende generalforsamling fik vi den opfattelse at bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Vi er derfor meget forundrede over udkastet til honoraraftalen. Og vi vil gerne høre om det skattemæssige aspekt i denne, for som vi læser det, så skal der betales skat af alle udbetalinger. Har bestyrelsen tænkt sig at indberette dette som forening, eller er det det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar?
Vi mener, at det er uacceptabelt med alle de oplyste honorarer.
Punkt 7 bør slettes. Det drejer sig jo om et stykke frivilligt arbejde.
Punkt 9 kan accepteres, men er I opmærksom på, at så skal I afholde alle udgifter indenfor dette beløb, og I kan således ikke få godtgjort bl.a. portoudgifter ifølge bilag. Det var vel bedre at slette dette punkt, og så få udgifterne godtgjort ud fra bilag.
Punkt 10 er højt sat - det bør højst være 60 kr. Og vi mener, det er meget forkert, at ægtefæller skal bespises på pumpelagets regning - specielt når bestyrelsen bliver aflønnet.
Punkt 11 er selvfølgelig i orden, men der kunne godt vælges en lavere takst. Hvis nu der sad tre bestyrelsesmedlemmer fra Sjælland, ville det blive en stor udgift.
Punkt 12 - hvilke udgifter mener I, der kan blive tale om her? Porto og kontorartikler fås jo under punkt 9.
Punkt 13 - hvilke opgaver tænker I her på?
Hvis I nu holdt jer til at få de 2000 kr. til telefon, kørselsudgifterne, godtgørelse for dokumenterede udgifter ifølge bilag og evt. diæt på 60 kr. pr møde, så ville I undgå beskatning. Og som medlem af pumpelaget synes vi også, dette forslag er mere acceptabelt.
Nu tænker I måske, at det er et stort stykke arbejde, der venter forude for jer, men de fire af jer i bestyrelsen, der også er medlem af ejerforeningen Sletten ville jo ind i bestyrelsen, ellers havde I jo ikke stillet med alle de fuldmagter til den stiftende generalforsamling. Vi andre havde jo ikke en chance. Havde vi vidst det på forhånd, ville vi ikke have brugt tid på at komme, vi føler nok, at vi blev gjort til grin på dette møde, men selvfølgelig var det jo lovligt.
Vedrørende forslaget til budgettet for 2012 så undrer vi os også over, at der er afsat penge til en ekstraordinær generalforsamling mere inden ordinære generalforsamling.

Venlig hilsen
Susanne og Jørgen Lauridsen, ejer af Gloryvej 39 og 41Der er fremsendt svar. Desuden optages sagen til drøftelse på den ekstraordinære generalforsamling den 30.01.2012.